Ίδρυση και λειτουργία

Στέγαση >>

Τα Αρχειοφυλακείο Λευκάδος -αρχική ονομασία των Αρχείων Ν. Λευκάδας-, όπως και τα Αρχεία των άλλων νησιών του Ιονίου, δημιουργήθηκε από τους Βενετούς ταυτόχρονα και παράλληλα με τις άλλες υπηρεσίες, για να δέχεται κατά τακτά διαστήματα τα αρχεία τους προς φύλαξη (είναι γνωστό ότι οι Βενετοί είχαν πολύ καλά οργανωμένη διοίκηση, που διατηρούσε τα αρχεία της με τάξη). Την αρχή αυτη ακολούθησαν με συνέπεια και όλες οι κατοπινές διοικήσεις του νησιού μέχρι το 1864 (χρόνο της ένωσης με την Ελλάδα) και σποραδικά μετά το 1864.

Έτσι, το υλικό που συγκεντρώθηκε στο Αρχείο καλύπτει τη χρονική περίοδο από το 1684 (κατάληψη από τους Βενετούς) μέχρι το 1864 και, σε μερικές περιπτώσεις και μετά το 1864. Όμως, ο κύριος όγκος του υλικού αρχίζει από το 1716: Τον Ιούλιο του 1715 οι Βενετοί, εγκαταλείποντας τη Λευκάδα, κάτω από την πίεση των Τούρκων, ανατίναξαν τις επάλξεις και άλλες εγκαταστάσεις του φρουρίου της Αγίας Μαύρας, όπου στεγαζόταν το Αρχείο. Η πυρκαϊά που ακολούθησε αποτέφρωσε το Αρχείο από το οποίο δεν έμεινε "ούτε ένα χαρτί", σύμφωνα με βεβαίωση του τότε Αρχειοφύλακα, βεβαίωση που φαίνεται υπερβολική, γιατί σώζονται -έστω και λίγα- έγγραφα της περιόδου 1684-1715.

Το Αρχειοφυλακείο Λευκάδος μετονομάστηκε σε Ιστορικό Αρχείο Λευκάδας και αργότερα, το 1991, σε Αρχεία Ν. Λευκάδας. Τα Γ.Α.Κ. Λευκάδας, περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους, είναι η αρμόδια από το νόμο υπηρεσία για την επισήμανση, απογραφή, διαφύλαξη και διάσωση όλων των εγγράφων και λοιπών τεκμηρίων των δημόσιων, αλλά και ιδιωτικών αρχείων και συλλογών του νομού.