ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΝΟΤΑΡΙΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ
Βιβλίο Πρώτο: 1707-1709

>> Δελτίο Τύπου

 

ΔΙΑΥΛΟΣ - ΔΙΩΡΥΞ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
1688-1987